OLJESANERING

Å bytte ut en oljefyr eller parafinkamin med en varmepumpe er en av de mest effektive tiltakene en huseier kan gjennomføre for å kutte både energikostnader og klimagassutslipp. Denne teksten vil utforske prosessen med oljesanering, fra hvorfor det er viktig, til hvilke alternativer som finnes for oppvarming, og til slutt, hva som må tas hensyn til når man gjennomfører en slik overgang.

Hvorfor Oljesanering er Viktig

Nesten 80 prosent av energien som brukes i en privatbolig går til romoppvarming og varmt tappevann. Med stadig økende priser på olje og parafin, blir det ikke bare dyrt, men også miljøfiendtlig å fortsette med slike oppvarmingsløsninger. For hver liter fyringsolje som forbrukes, slippes det ut 2,7 kg CO2. Dette betyr at et årlig forbruk på 4 000 liter fyringsolje forårsaker et utslipp på hele 11 tonn CO2, noe som tilsvarer det årlige CO2-utslippet fra 4-5 nyere personbiler. Norge ser årlige utslipp på ca. 1,5 millioner tonn CO2 fra oppvarming av bygg med olje, parafin, og fossilgass. Dette er et tall som tilsvarer utslippene fra ca. 600 000 biler.

Miljømessige Fordeler ved Overgang til Varmepumpe

Bytte fra oljefyring til varmepumpe er ikke bare bra for lommeboken, men også for miljøet. Det bidrar til mindre lokal luftforurensning og reduserer de nasjonale CO2-utslippene betraktelig. Forbrenning av olje fører også til uønskede utslipp av NOX og svevestøv, som kan være skadelig for både miljøet og menneskers helse. Ved å velge fornybar energi, som for eksempel en varmepumpe, tar man et viktig skritt mot et mer bærekraftig samfunn.

Valg av Varmepumpe

For boliger med oljefyringsanlegg tilkoblet radiatorer eller vannbåren gulvvarme, anbefales det å bytte ut anlegget med en væske-til-vann- eller luft-til-vann-varmepumpe. Disse varmepumpetypene er godt egnet til å erstatte tradisjonelle oljefyringsanlegg, da de kan utnytte eksisterende infrastruktur i boligen for å distribuere varmen. Varmepumpe SørAS, som er Agders største forhandler av varmepumper, har den nødvendige kompetansen til å sikre at varme- og effektbehov i boligen blir løst på best mulig måte.

Økonomiske Aspekter ved Overgang til Varmepumpe

Selv om det kan oppleves som en stor investering å bytte fra oljefyring til varmepumpe, viser det seg ofte at merkostnadene ved en slik investering kan tjenes inn i løpet av få år gjennom reduserte energikostnader. Kostnadene varierer avhengig av om hele oljefyringsanlegget med tank skal fjernes, og om deler av det vannbårne varmesystemet må oppgraderes. Varmepumpe Sør AS tilbyr en grundig energivurdering av boligen, slik at huseieren kan få et realistisk bilde av hva overgangen vil koste.

Viktige Overveielser ved Bytte til Varmepumpe

Når man bytter til varmepumpe, er det viktig å ha i mente at disse systemene er mest effektive når vannet i radiatorene kan holdes på en lavere temperatur enn ved oljefyring. Dette kan innebære behov for justeringer i varmesystemet, som for eksempel å øke antall radiatorer eller å innføre viftekonvektorer for å

kunne senke temperaturen. Mange boliger har allerede overdimensjonerte radiatoranlegg som egner seg godt til en slik justering.

### Ansvar ved Nedgravde Oljetanker

Huseiere med nedgravde oljetanker har ansvar for å sikre at disse er i betryggende stand og ikke utgjør noen risiko for forurensning. Kommunen kan ha spesifikke regler for håndtering av slike tanker, og det er derfor viktig å avklare dette med både kommunen og forsikringsselskapet. Lekkasjer fra nedgravde oljetanker kan føre til kostbare saneringsprosesser og potensielle erstatningstvister.

Forbud mot Fossil Fyringsolje

I 2020 trådte et forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i kraft. Dette forbudet var et ledd i klimaforliket fra 2012, og hadde som mål å redusere de nasjonale utslippene av klimagasser. Forbudet har medført et økt fokus på oljesanering og overgang til mer bærekraftige oppvarmingsløsninger.

### Gode Grunner til å Bytte Ut Oljefyren Nå

Vedtaket om forbud mot bruk av fossil fyringsolje understreker viktigheten av å bytte til fornybare energikilder. Enovatilskuddet tilbyr økonomisk støtte for de som velger å fjerne oljefyr og tank, og investere i fornybare varmekilder. Dette, sammen med de miljømessige fordelene og de potensielt store besparelsene på energikostnader, gjør oljesanering til et tiltak som gir mange fordeler for både individet og samfunnet.

Konklusjon

Oljesanering representerer en viktig del av overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Ved å erstatte gamle og ineffektive oppvarmingsløsninger med moderne og miljøvennlige alternativer, kan enkeltpersoner spille en viktig rolle i kampen mot klimaendringene. Gjennom bevisst valg av varmepumpe og nøye planlegging av overgangen, kan huseiere ikke bare redusere sine egne energikostnader, men også bidra positivt til det større miljømessige bildet. Oljesanering er derfor et tiltak som bør prioriteres høyt, både for miljøets skyld og for fremtidige generasjoners skyld.

Fyrer du med olje eller parafin?

Vi tilbyr de beste alternativene:

  • Luft-vann varmepumpe
  • Bergvarmepumpe
  • Luft-luft varmepumpe

I samarbeid med Sør Miljø sørger vi for at oljetanken renses og oljefyren fjernes.

Inviter oss på en uforpliktende befaring, – så finner vi sammen ut hvilken løsning som er best for deg!

Ønsker du en gratis befaring?

Share on Social Media
Follow us on Social Media